مرتب سازی بر اساس:  

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۱۸۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
15,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۸۰۰متر | مساحت سالن : ۶۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۱۰۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
1800 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
15,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۸۰۰متر | مساحت سالن : ۶۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۱۰۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
1800 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۵۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
10,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰متر | مساحت سالن : ۳۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۵۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
10,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰متر | مساحت سالن : ۳۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۵۰آمپر | تلفن : دارد |…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۵۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
20,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰۰متر مساحت اداری : ۵۰۰| برق : ۳ فاز۴۰۰آمپر | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
20,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰۰متر مساحت اداری : ۵۰۰| برق : ۳ فاز۴۰۰آمپر | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۱۴۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
40,000,000تومان اجاره بها |ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰۰متر مساحت اداری : ۵۰۰| برق : ۳ فاز۴۰۰آمپر | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
14000 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
40,000,000تومان اجاره بها |ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰۰متر مساحت اداری : ۵۰۰| برق : ۳ فاز۴۰۰آمپر | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
14000 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۳۹۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
8,000,000تومان اجاره بها |ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۳۹۰ متر | مساحت سالن : ۱۶۰متر مساحت اداری : ۴۰| برق : ۳ فاز | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
390 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
8,000,000تومان اجاره بها |ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۳۹۰ متر | مساحت سالن : ۱۶۰متر مساحت اداری : ۴۰| برق : ۳ فاز | تلفن : دارد…

اطلاعات بيشتر
390 مترمربع

اجاره سالن سوله |جاده مخصوص ۲۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
25,000,000تومان هرماه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله |جاده مخصوص مساحت کل : ۲۰۰۰متر | مساحت سالن : ۸۰۰متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت…

اطلاعات بيشتر
2000 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده قدیم ۶۵۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
100,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله

اجاره سالن سوله |جاده قدیم مساحت کل : ۶۵۰۰ متر | مساحت سالن : ۵۰۰ متر مساحت اداری : ۵۰۰ متر | مساحت نگهبانی : دارد|برق…

اطلاعات بيشتر
6500 مترمربع

اجاره سالن |جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
30,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله

اجاره سالن |جاده مخصوص مساحت کل : ۱۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۶۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی برق : دارد|تلفن : دارد | آب:…

اطلاعات بيشتر
1000 مترمربع

اجاره انبار |جاده مخصوص

اجاره, اجاره انبار, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
100,000,000تومان ودیعه - انبار, سالن سوله, سالن وسوله

اجاره انبارجاده مخصوص مساحت کل : ۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۱۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۲۵۰ متر | برق :…

اطلاعات بيشتر
4000 مترمربع

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص

اجاره, اجاره انبار, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
32,000,000تومان هرماه - انبار, سالن سوله, سالن وسوله

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص مساحت کل : ۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۲۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر |…

اطلاعات بيشتر
4000 مترمربع

اجاره کارگاه جاده قدیم کرج

اجاره سالن, اجاره سالن سوله, اجاره سوله, اجاره کارگاه
30,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, کارگاه

اجاره کارگاه جاده قدیم کرج مساحت کل : ۳۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۴۰۰متر | نوع کاربری ا نبار |

اطلاعات بيشتر
3000 مترمربع

اجاره سالن سوله |جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
25,000,000تومان هرماه - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله |جاده مخصوص مساحت کل : ۲۰۰۰متر | مساحت سالن : ۸۰۰متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت…

اطلاعات بيشتر
2000 مترمربع

اجاره سوله سالن |جاده مخصوص

اجاره, اجاره انبار, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
60,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله

اجاره سالن |جاده مخصوص مساحت کل : ۲۵۰۰متر | مساحت سالن : ۱۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | تلفن : ۳ خط دارد | آب:…

اطلاعات بيشتر
2500 مترمربع

اجاره سالن سوله |جاده قدیم

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
100,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله

اجاره سالن سوله |جاده قدیم مساحت کل : ۶۵۰۰ متر | مساحت سالن : ۵۰۰ متر مساحت اداری : ۵۰۰ متر | مساحت نگهبانی : دارد|برق…

اطلاعات بيشتر
6500 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره, اجاره انبار, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
120,000,000تومان ماهانه - انبار, سالن سوله, سالن وسوله

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۵۰۰۰ متر| مساحت سالن : ۷۰۰۰ متر | نوع کاربری انبار-صنعتی | مساحت اداری : ۳۰۰متر | مساحت نگهبانی/سرایداری:۵۰…

اطلاعات بيشتر
15000 مترمربع

رهن واجاره سالن سوله مخصوص

اجاره, اجاره انبار, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
14,000,000تومان ماهانه - انبار, سالن سوله, سالن وسوله

رهن واجاره سالن سوله مخصوص مساحت کل : ۱۰۰۰ متر| مساحت سالن : ۵۰۰ متر | نوع کاربری انبار-صنعتی | مساحت اداری : ۵۰متر | مساحت…

اطلاعات بيشتر
1000 مترمربع

فروش سالن وسوله اشتهارد

اجاره, اجاره انبار, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
750,000,000تومان میلیون - سالن سوله, سالن وسوله

فروش سالن وسوله اشتهارد مساحت کل : ۲۰۰۰ متر| مساحت سالن : ۹۰۰ متر | نوع کاربری مواد غذایی | مساحت اداری : ۵۰متر | مساحت نگهبانی/سرایداری:۴۰…

اطلاعات بيشتر
1000 مترمربع

اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله, رهن و اجاره سوله
200,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله

اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل : ۳۰۰۰ متر| مساحت سالن : ۱۲۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۵۰متر | مساحت…

اطلاعات بيشتر
3000 مترمربع

اجاره سالن سوله|جاده مخصوص

اجاره, اجاره سالن, اجاره سالن سوله
65,000,000تومان رهن - سالن سوله, سالن وسوله, سوله

اجاره سالن سوله |جاده مخصوص مساحت کل : ۸۰۰۰متر | مساحت سالن : ۲۳۰۰متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۷۰۰ متر | برق :…

اطلاعات بيشتر
8000 مترمربع

اجاره کارگاه گرمدره

اجاره سالن, اجاره سالن سوله, اجاره سوله, اجاره کارگاه, فروش
30,000,000تومان ودیعه - سالن سوله, سالن وسوله, کارگاه

اجاره کارگاه گرمدره |مساحت کل : ۵۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰ متر | نوع کاربری ا نبار | مساحت اداری : ۱۰۰ متر |مساحت…

اطلاعات بيشتر
500 مترمربع

اجاره کارگاه جاده قدیم کرج ۳۰۰۰ متر

سالن سوله، خرید سالن سوله، فروش سالن و سوله، اجاره سالن سوله، باغ، زمین
اجاره سالن, اجاره سالن سوله, اجاره سوله, اجاره کارگاه
30,000,000تومان ماهانه - سالن سوله, سالن وسوله, کارگاه

اجاره کارگاه جاده قدیم کرج مساحت کل : ۳۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۴۰۰متر | نوع کاربری ا نبار |

اطلاعات بيشتر
3000 مترمربع